Sem Pringpuangkeo Foundation

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา


 

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้วดำเนินกิจกรรมที่เป็นการกุศลและเป็นประโยชน์เพื่อสังคม โดยส่วนรวมโดยมิได้หวังผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กแล้ว ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมสร้างอนาคตของชาติให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ไปกับเราได้โดยการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์เหล่านี้  ไม่ว่าจะเป็นการ 

-          ช่วยสอนหนังสือหรือภาษาแก่เด็ก

-          ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กีฬา หนังสือ  ฯลฯ ให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้

-          ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลเด็กในกิจกรรมต่างๆที่มูลนิธิ จัดพัฒนาให้กับเด็ก

-          ร่วมช่วยเหลือในด้านงานด้านภาษาต่างประเทศให้กับมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับจิตอาสาที่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ให้พัฒนาขึ้นเป็นอนาคตที่ดีของชาติร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป  ที่สนใจ 

 

                     

                     
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์