Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว


โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

 

             ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งมาเป็นเวลากว่า 900 ปีแล้ว โดยเกิดขึ้นที่เมืองเวียงปรึกษา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตย เนื่องมาจากอาณาจักรโยนกได้ล่มลง กลายเป็นหนองน้ำใหญ่ ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับราชวงศ์ ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งหลายในเมือง ชาวบ้านที่อยู่นอกเมืองจึงได้ร่วมปรึกษาหารือและพร้อมใจกันเลือกผู้นำขึ้นมาปกครองเมืองใหม่ที่ได้มีการสร้างขึ้น ชื่อว่า “เวียงปรึกษา” จึงถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยครั้งแรก ๆ ของโลก

            ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด แต่ 10 ปีทีแล้วมา  ประเทศไทยเริ่มหยุดนิ่งและยิ่งเริ่มถอยหลังตลอดมา  จึงเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องหยุดการถอยหลัง อันมีสาเหตุมาจาก

            1. บ้านเมืองเต็มไปด้วยการคดโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง

            2. การเลือกตั้งไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรม

            3. ประชาชนไม่มีสิทธิในการสร้างนโยบายหลักของชาติ

            4. คนดีของชาติบ้านเมืองไม่มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ฯลฯ

          โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นโยบายหลักของชาติต้องมาจากประชาชน  เป็นนโยบายจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างเหมือนเก่า และรณรงค์คุณธรรม 12 ประการ สำหรับแก้ปัญหาข้อบกพร่องทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้คัดกรองคนดีไปบริหารบ้านเมือง  โดยจะทำงานทั้งกับคนในเมืองและในชนบท กับคนสูงวัย กลางวัย และเจริญวัย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต  เพื่อที่จะเป็นแนวทางของปวงชนในการเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรมไปปฏิบัติงานบริหารบ้านเมืองตามนโยบายหลักของปวงชน  ซึ่งตัวเขาเองจะต้องเป็นผู้กำหนขึ้นมา พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ที่คิดจะทำความดีให้กับบ้านเมือง แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน 6 รูปแบบ

                      1. จัดกิจกรรม Panel Discussion กับประชาชนในเมืองและชนบท ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

2. จัดทำ Multimedia Series มองการณ์ไกลนโยบายประเทศไทยด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม  การศึกษา และสาธารณสุข

3. จัดทำ Viral Campaign ทำดีธรรมดา หนึ่งความดีสู่ล้านความดี รณรงค์ในสื่อสาธารณะ และ Social Network

4. รณรงค์คุณธรรม 12 ประการ ทั้งที่บ้าน  ที่โรงเรียน และที่ทำงาน ทั้งระหว่างพ่อแม่กับบุตรหลาน ระหว่างครูกับนกเรียน และระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน

5. จัดกิจกรรม Forum สื่อสารธารณะ ทั้งใน Social Media และสื่อกระแสหลัก ทั้งหนักสื่อพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์

6. จัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โบว์ชัวร์ วีดีทัศน์ จดหมายข่าว ฯลฯ

 

เป้าหมายหลักของโครงการ

1. นโยบายหลักของชาติต้องมาจากประชาชน

2. คัดกรองคนดีไปบริหารบ้านเมือง

           

คุณธรรม 12 ประการ

คุณธรรม 12 ประการ เพื่อใช้คัดกรองคนดีในการเลือกตั้งทุกระดับ

1. ซื่อสัตย์ สุจริต

2. มานะอดทน มีระเบียบวินัย

3. ชีวิตพอเพียง ประหยัดอดออม

4. ความสำเร็จแฝงมากับอุปสรรค

5. กตัญญู กตเวที

6. กล้าร่วมกันคิด ร่วมกันทำ

7. ประโยชน์ส่วนรวม มาก่อนส่วนตน

8. ชีวิตที่ลำบาก คือชีวิตที่เจริญ

9. ยิ่งให้ ยิ่งได้

10. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่ทายาท

11. รวมพลัง รู้รักสามัคคี

12. มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง

 

เวปไซค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/1563416577298155/photos/1604175689888910/

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1615367502103062/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1680519835587828/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1590609341245545/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1595250380781441/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1596200200686459/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1597527517220394/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1598033720503107/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1617618301877982/

https://www.facebook.com/Ourprosperity/videos/1619317201708092/

 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)