Sem Pringpuangkeo Foundation

คณะกรรมการมูลนิธิ          

 

  ดร.กวิน  พริ้งพวงแก้ว                                ประธานกรรมการ

  คุณอัสสเดช  คงสิริ                                     รองประธานกรรมการ

  คุณกิตติศักดิ์  สพโชคชัย                          กรรมการ

  คุณภูมิใจ  ขำภโต                                       กรรมการ

  คุณรุ่งนภา   สุรเชษฐ                                   กรรมการ

  คุณวราพร  ปราโมช ณ อยุธยา                กรรมการและเหรัญญิก

  คุณอัจฉรา  เอาเจริญพร                             กรรมการและเลขานุการผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน