Sem Pringpuangkeo Foundation

Staff
Ridthirong Santabutr, Deputy Manager


Ms Kanittarin Somtana, Financial Officer


Krittima Pawabud, Deputy Manager


Panupong Wongkeo, Coordinator


Kritpasong Sriwong, Coordinator


Porntip Puttima, Coordinatorผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว