Sem Pringpuangkeo Foundation

ติดต่อเราสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

219/28-31  อาคารอโศกทาวเวอร์ส  ชั้น 9

ถ.สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  :        02-260-0229

โทรสาร   :        02-259-0489

E-mail    :       info@sem-foundation.org

 

สำนักปฎิบัติงานจังหวัดเชียงราย

46/3 หมู่ 10 ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์  :         052-020506  

E-mail     :         admin@sem-foundation.org

Facebook   :            Sem Pringpuangkeo Foundationผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์