Sem Pringpuangkeo Foundation

เกี่ยวกับเรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

จากสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยที่ได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDs เสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจนและสำคัญต่อครอบครัวและสังคมไทย  จากข้อมูลของกองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อนี้ถึงประมาณ 1 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ได้พัฒนาไปเป็นผู้ป่วยเอดส์  คาดว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์แล้วประมาณ 1 แสนคน  โดยที่ครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน   ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยทำงานมีครอบครัวและมีลูกที่อยู่ในวัยเยาว์  เมื่อเสียชีวิตไปด้วยโรคเอดส์ ภาระการเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นจึงตกอยู่กับปู่ย่า ตายายหรือญาติพี่น้องของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนอยู่แล้ว และบางคนก็มีภาระที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกๆของตนเองอีกด้วย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขระหว่างปี 2523 – 2525  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้วและริเริ่มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ขึ้นในปี 2538 และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กกำพร้าเหล่านี้  ซึ่งรวมไปถึงการให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต  มูลนิธิฯ ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและศาสนา  แต่จะส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมทางศาสนาตามที่แต่ละครอบครัวนับถืออยู่ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว