Sem Pringpuangkeo Foundation

ประกาศผลรางวัลเสม อวอร์ด


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

 

 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในระดับชาติ โดยมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่นโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็นต้นมา แผนยุทธศาสตร์ชาติภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ ทั้งการวิจัยค้นหาพืชสมุนไพรชนิดใหม่ การศึกษาเพื่อค้นหายาใหม่จากสมุนไพร การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อให้สามารถผลิตสารสำคัญที่มีประโยชน์ทางยาได้มากขึ้น การจัดทำตำราการควบคุมคุณภาพเครื่องยาสมุนไพร การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาด้วยวิธีอย่างง่าย และการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรและอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและพัฒนาการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีประวัติการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการส่งเสริมการใช้สมุนไพรตามนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน ผลงานโดดเด่นเกิดจากการศึกษาประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในหลายภูมิภาค แล้วนำมาวิจัยพัฒนาสูตรตำรับที่เหมาะสมกับการใช้ในโรงพยาบาล การวิจัยพัฒนาที่เป็นแบบอย่างคือ ยากลีเซอรีนพญายอ เพื่อใช้รักษาโรคเริมในปากเด็ก และมีการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรตำรับใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่ ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ยาจากสารสกัดเปลือกมังคุด ยาครีมพริก สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ยาเพชรสังฆาตในหญิงที่มีภาวะกระดูกบาง ยามะระขี้นกในผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน สเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ สเปรย์กระดูกไก่ดำในผู้ป่วยบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเป็นต้นแบบของการวิจัยพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร โดยร่วมมือกับชุมชนในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และมีการผลิตยาสมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP PIC/S

3. รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์  ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน เนื่องจากเป็นนักวิจัยที่มีความวิริยะอุตสาหะ ทำงานโดยใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยและศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เช่น การวิจัยสาขาเภสัชเวท เภสัชพฤษศาสตร์ เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหมู่ประชาชน

ผลงานวิจัยของท่านช่วยพิสูจน์ให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาไทยและบัญชียาสมุนไพรแห่งชาติหลายขนาน เช่น ยาธาตุเบญจกูล ยาหัวข้าวเย็นทั้งสองที่เป็นตัวยาสำคัญในตำรับยาวัดคำประมง และมีการวิจัยและพัฒนาตำรับยา รูปแบบการใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงและใช้ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง เอดส์ เช่น พัฒนาตำรับยาต้มจากวัดคำประมงเป็นยาน้ำและยาเม็ด พัฒนาสารสกัดจากยาสหัสธาราเป็นยาเม็ดและยาครีม

รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์ ได้ศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง เอดส์ และผู้ติดยาเสพติด ช่วยให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้เข้าถึงยาสมุนไพรทั้งเพื่อการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ ท่านยังมุ่งทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำพืชผลผลิตต่าง ๆ มาเป็นยาสมุนไพรสำหรับคน สัตว์และประโยชน์อื่น ๆ โดยมีผลช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย นับเป็นผู้จุดประกายงานวิจัยสมุนไพรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง

 

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562 จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสม อวอร์ด 2562 ในโอกาส 108 ปี ชาตกาล ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.30 . ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 
Sponsors
 Project

Foster Parents Program

Pyscho-Social Support

Environmental Program

Art and Music